O nás

Predstavenie spoločnosti

Zakladatelia audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. získali audítorské licencie v roku 1992. V súčasnosti v spoločnosti pôsobí 5 audítorov, 2 daňoví poradcovia, 2 súdni znalci, 1 správca konkurznej podstaty, 12 účtovníkov a niekoľko externých spolupracovníkov. Audítorská spoločnosť vykonala dodnes audity vo viac ako 500 spoločnostiach a organizáciách, a to v súkromnom aj verejnom sektore. O klientov sa starajú odborníci v kanceláriách v Bratislave, Košiciach a Prešove.

Audítorská spoločnosť je súčasťou medzinárodnej audítorskej siete JPA INTERNATIONAL so sídlom v Paríži. Partneri spoločnosti majú prax v medzinárodných inštitúciách pri riešení medzinárodných projektov, ako napr. projektu Svetovej banky na posilnenie kapacít účtovníctva a audítorstva na Slovensku, pri zastupovaní SR vo výbore ARC pre reguláciu účtovníctva v EÚ, v stálej komisii CIME pre transparentnosť pri OECD, v rade Európskej federácie účtovníkov FEE.

Zakladateľ audítorskej spoločnosti pôsobil takmer 10 rokov vo funkcii prezidenta Slovenskej komory audítorov. Naši audítori sa významnou mierou podieľali na príprave prvého autorizovaného prekladu Medzinárodných účtovných štandardov / Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IAS/IFRS) na Slovensku, aj na príprave a koordinácii všetkých nasledujúcich prekladov revidovaných znení.

Ciele spoločnosti

Našim cieľom je komplexne uspokojovať požiadavky našich klientov, a to tak v oblasti účtovníctva a miezd, podnikateľského a daňového poradenstva, auditu finančných výkazov, oceňovania podnikov a ich majetkových zložiek a pod. Pri naplňovaní tohto cieľa sa opierame o naše prednosti, ktorými sú rýchla komunikácia v angličtine a iných jazykoch, flexibilný prístup ku každému klientovi, diskrétnosť, možnosť zasielania výstupov a analýz elektronicky a dlhoročné skúsenosti v rozličných odvetviach.

Vedúci predstavitelia spoločnosti

Ing. IVAN BOŠELA, PhD., CA

Ing. IVAN BOŠELA, PhD., CA

Director

Ing. SOŇA BOŠELOVÁ, CA

Ing. SOŇA BOŠELOVÁ, CA

Director

Ing. BRANISLAV BAČA, CA

Ing. BRANISLAV BAČA, CA

Regional Director

Ing. IVAN BOŠELA, CA, MBA

Ing. IVAN BOŠELA, CA, MBA

Regional Director

Ing. MICHAL BOŠELA

Ing. MICHAL BOŠELA

Regional Director