AUDIT

Každú konsolidovanú účtovnú závierku (okrem priebežnej) musí overiť audítor v zmysle § 22 ods. 13 a § 22a ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len zákon o účtovníctve).

Individuálnu účtovnú závierku (riadnu aj mimoriadnu) musí mať v zmysle § 19 zákona o účtovníctve overenú audítorom:

 • obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie (t.j. s.r.o., a.s.) a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (teda 2 roky po sebe) spĺňa aspoň dve z troch podmienok:
  1. celková hodnota majetku brutto je vyššia ako 1 000 000 EUR,
  2. čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR,
   (výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav a iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov)
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov,
   (priemer koncových stavov zamestnancov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období)
 • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • účtovná jednotka, ktorej povinnosť auditu ustanovuje osobitný predpis (napr. mestá, obce, VÚC, nadácie, neziskové organizácie prekračujúce stanovené podmienky),
 • účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku v súlade s IFRS,
 • právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise (§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 EUR, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.

 • Účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, v ktorom vznikla povinnosť auditu (už účtovné obdobie, v ktorom sa 2. krát prekročili 2 z 3 podmienok, alebo v ktorom sa obchodovali CP na regulovanom trhu, závierka sa zostavila podľa IFRS a pod., musí byť overené audítorom).

  Sankcie pri nesplnení auditu:

  Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve sa správneho deliktu dopustí účtovná jednotka, ak nedá overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom. Poruší tým ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a a podľa § 38 ods. 2 písm. b) jej daňový úrad uloží pokutu do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 EUR.

  Finančný audit

  Finančným auditom sa overuje, či finančné výkazy podnikateľa poskytujú pravdivý a verný obraz stavu jeho podnikania – finančného zdravia podnikateľa. Finančný audit na Slovensku môžu vykonávať iba fyzické alebo právnické osoby s osobitným oprávnením - licenciou.

  Obráťte sa na profesionálov

  Audítori spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. majú prax v medzinárodných inštitúciách pri riešení medzinárodných projektov, ako napr. projektu Svetovej banky na posilnenie kapacít účtovníctva a audítorstva na Slovensku, pri zastupovaní SR vo výbore EÚ pre reguláciu účtovníctva, v stálej komisii OECD pre transparentnosť CIME, v rade európskej federácie účtovníkov FEE.

  Audit na Slovensku zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych kancelárií. Pre západné Slovensko zabezpečuje audit kancelária Bratislava, pre stredné a východné Slovensko zabezpečujú audit kancelárie Košice a Prešov.