Daňová poradňa

Zadajte hľadaný výraz

Najnovšie témy


Oslobodenie od dane pre peňažné plnenie za prácu počas obdobia letných dovoleniek

V akej výške je peňažné plnenie za prácu počas obdobia letných dovoleniek oslobodené od dane z príjmov?

Pridať do košíka za 6 eur

Partner verejného sektora, jeho povinnosti a sankcie

1. Kto je partnerom verejného sektora (PVS) a musí sa zaregistrovať v registri partnerov verejného sektora (RPVS)? 2. Kto vykonáva registráciu? 3. Aké sú sankcie za nezapísanie do registra partnerov verejného sektora?

Pridať do košíka za 6 eur

Časovo nerozlíšené náklady

Na základe § 56 ods. 14 Postupov účtovania podnikateľov v PU: "Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad, predplatné". Sú takto nerozlíšené náklady (budúcich období) zaúčtované v bežnom roku daňovo uznaným výdavkom bežného obdobia?

Pridať do košíka za 6 eur

Transformácia s.r.o. na akciovú spoločnosť

Ako máme postupovať pri transformácii s.r.o. na akciovú spoločnosť?

Pridať do košíka za 6 eur

Dodávky tovaru z konsignačného skladu (call-off stock)

Máme dodávateľa z iného členského štátu (IČS), ktorý má v našich priestoroch konsignačný sklad. Dodávateľ má pridelené IČ DPH v SR, faktúry v r. 2015 vystavoval so slovenskou DPH, nakoľko je registrovaný podľa § 5 ZoDPH. Môže dodávateľ postupovať od 1.1.2016 zjednodušeným spôsobom podľa § 11a?

Pridať do košíka za 6 eur

Príjmy zo závislej činnosti a zároveň z prenájmu bytu – povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov

Som zamestnaný a okrem príjmov zo závislej činnosti zo zamestnania mám príjmy z prenájmu bytu. Musím z týchto príjmov podávať daňové priznanie?

Pridať do košíka za 6 eur

Uplatnenie zdravotných odvodov pri predaji nehnuteľnosti do daňových výdavkov

Študentka predala v roku 2015 nehnuteľnosť kúpenú v roku 2013. Podala daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatila daň. Z uvedeného príjmu bude musieť zaplatiť zdravotné odvody, a to na základe ročného zúčtovania, ktoré vykoná zdravotná poisťovňa. Akým spôsobom si môže zaplatené zdravotné odvody uplatniť ako daňové výdavky?

Pridať do košíka za 6 eur

Odvody SZČO pri súbehu zo zamestnaním

Aké sú minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činnú osobu (živnostníka), ktorej príjem za rok zo živnosti nepresiahne 4000 € a zároveň je zamestnaná v pracovnom pomere?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky zo Slovenska

V našej s. r. o. sme prijali pôžičku od slovenského subjektu. Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky zo Slovenska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Poľska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Poľska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Japonska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Japonska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Holandska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Holandska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Českej republiky

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Českej republiky?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Bulharska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Bulharska?

Pridať do košíka za 6 eur

Daňový poriadok - najvýznamnejšie zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je platné znenie novely zákona o správe daní (daňový poriadok). Aké najvýznamnejšie zmeny nastali?

Pridať do košíka za 6 eur

Zábezpeka na DPH – lehota na splatenie

Lehotu na splatenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty stanovuje § 4c ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to nasledovne: „Žiadateľovi o registráciu uvedenému v odseku 1 určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň, ktorá je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur. Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliadne daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdaniteľnej osoby. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň.“ Z uvedeného výňatku nie je zrejmé či sa jedná o kalendárne alebo pracovné dni.

Pridať do košíka za 6 eur

Tuzemské samozdanenie - zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je platné znenie novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Aké zmeny nastali v oblasti tuzemského samozdanenia?

Pridať do košíka za 6 eur

Registrácia zahraničnej osoby pre DPH podľa § 4 a § 5

Spoločnosť – zahraničná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku podľa § 5 vykonáva na Slovensku servis práčok a chladničiek. Svoju doterajšiu činnosť si rozdelí na dve časti: V tuzemsku si zriadi stálu prevádzkareň, ktorá bude vykonávať jednu z doterajších činností - výhradne servis chladničiek (spĺňa kritéria podľa § 4 ods. 5), druhú časť svojich doterajších činností - servis práčok, bude naďalej vykonávať ako zahraničná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku, tzn. neprestane spĺňať status zahraničnej osoby a naďalej vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane v tuzemsku. Neprenechá všetky kompetencie na svoju stálu prevádzkareň. Môže byť takáto osoba súčasne registrovaná pre daň v tuzemsku podľa § 4 (stála prevádzkareň, ktorá vykonáva servis chladničiek) a podľa § 5 (zahraničná osoba, ktorá vykonáva v tuzemsku servis práčok)? Pri zmene registrácie z § 5 na § 4 jej bude pridelené nové IČ DPH a pre registráciu podľa § 5 jej zostane pôvodné IČ DPH? Alebo bude mať zdaniteľná osoba jedno IČ DPH, pod ktorým bude vystupovať ako stála prevádzkareň a aj ako zahraničná osoba?

Pridať do košíka za 6 eur

Povinnosť vystavovania faktúr pri poskytovaní služieb formou internetového obchodu

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní služby (v prípadoch uvedených v ZoDPH, §72). Platiteľ je tiež povinný vyhotoviť faktúru pri prijatí platby pred dodaním (okrem dodania podľa §43) alebo pri prijatí platby pred dodaním služby. Povinnosť vyhotoviť faktúru sa nevzťahuje na dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane (podľa § 28 až 42) a na dodanie poisťovacích služieb (podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39) s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte.

Pridať do košíka za 6 eur

Opravy základu DPH – lehoty na vystavenie dokladu

Aké sú aktuálne povinnosti platiteľa v súvislosti s opravou základu dane?

Pridať do košíka za 6 eur

Košík 

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Služba Daňová poradňa je platená služba, riadi sa
obchodnými podmienkami

Nenašli ste tému, ktorú ste hľadali? Napíšte nám, určite sa vám ozveme