Daňová poradňa

Zadajte hľadaný výraz

Najnovšie témy


Pracovné oblečenie ako daňový výdavok

Kedy môže spoločnosť účtovať náklady spojené s ošatením zamestnancov ako daňový výdavok?

Pridať do košíka za 6 eur

Zdaňovanie výdavkov na dopravu zamestnancov zabezpečovanú zamestnávateľom

Sú výdavky za dopravu zamestnancov vynaložené zamestnávateľom nepeňažným príjmom zamestnancov, ktorý je potrebné zdaniť v ich mzde?

Pridať do košíka za 6 eur

Povinnosti pri vyplácaní dividend za rok 2017

Spoločnosť s.r.o. bude vyplácať svojmu spoločníkovi – fyzickej osobe, rezidentovi SR dividendy zo zisku dosiahnutého za kalendárny rok 2017. Je potrebné pri výplate zraziť daň z príjmov?

Pridať do košíka za 6 eur

Peňažné plnenie za prácu počas vianočných sviatkov

V akej výške je peňažné plnenie za prácu počas vianočných sviatkov oslobodené od dane z príjmov?

Pridať do košíka za 6 eur

Oslobodenie od dane pre peňažné plnenie za prácu počas obdobia letných dovoleniek

V akej výške je peňažné plnenie za prácu počas obdobia letných dovoleniek oslobodené od dane z príjmov?

Pridať do košíka za 6 eur

Partner verejného sektora, jeho povinnosti a sankcie

1. Kto je partnerom verejného sektora (PVS) a musí sa zaregistrovať v registri partnerov verejného sektora (RPVS)? 2. Kto vykonáva registráciu? 3. Aké sú sankcie za nezapísanie do registra partnerov verejného sektora?

Pridať do košíka za 6 eur

Časovo nerozlíšené náklady

Na základe § 56 ods. 14 Postupov účtovania podnikateľov v PU: "Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad, predplatné". Sú takto nerozlíšené náklady (budúcich období) zaúčtované v bežnom roku daňovo uznaným výdavkom bežného obdobia?

Pridať do košíka za 6 eur

Transformácia s.r.o. na akciovú spoločnosť

Ako máme postupovať pri transformácii s.r.o. na akciovú spoločnosť?

Pridať do košíka za 6 eur

Dodávky tovaru z konsignačného skladu (call-off stock)

Máme dodávateľa z iného členského štátu (IČS), ktorý má v našich priestoroch konsignačný sklad. Dodávateľ má pridelené IČ DPH v SR, faktúry v r. 2015 vystavoval so slovenskou DPH, nakoľko je registrovaný podľa § 5 ZoDPH. Môže dodávateľ postupovať od 1.1.2016 zjednodušeným spôsobom podľa § 11a?

Pridať do košíka za 6 eur

Príjmy zo závislej činnosti a zároveň z prenájmu bytu – povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov

Som zamestnaný a okrem príjmov zo závislej činnosti zo zamestnania mám príjmy z prenájmu bytu. Musím z týchto príjmov podávať daňové priznanie?

Pridať do košíka za 6 eur

Uplatnenie zdravotných odvodov pri predaji nehnuteľnosti do daňových výdavkov

Študentka predala v roku 2015 nehnuteľnosť kúpenú v roku 2013. Podala daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatila daň. Z uvedeného príjmu bude musieť zaplatiť zdravotné odvody, a to na základe ročného zúčtovania, ktoré vykoná zdravotná poisťovňa. Akým spôsobom si môže zaplatené zdravotné odvody uplatniť ako daňové výdavky?

Pridať do košíka za 6 eur

Odvody SZČO pri súbehu zo zamestnaním

Aké sú minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činnú osobu (živnostníka), ktorej príjem za rok zo živnosti nepresiahne 4000 € a zároveň je zamestnaná v pracovnom pomere?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky zo Slovenska

V našej s. r. o. sme prijali pôžičku od slovenského subjektu. Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky zo Slovenska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Poľska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Poľska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Japonska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Japonska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Holandska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Holandska?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Českej republiky

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Českej republiky?

Pridať do košíka za 6 eur

Úroky – zrážková daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Bulharska

Je potrebné zrážať daň pri výplate úrokov z prijatej pôžičky z Bulharska?

Pridať do košíka za 6 eur

Daňový poriadok - najvýznamnejšie zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je platné znenie novely zákona o správe daní (daňový poriadok). Aké najvýznamnejšie zmeny nastali?

Pridať do košíka za 6 eur

Zábezpeka na DPH – lehota na splatenie

Lehotu na splatenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty stanovuje § 4c ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to nasledovne: „Žiadateľovi o registráciu uvedenému v odseku 1 určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň, ktorá je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur. Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliadne daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdaniteľnej osoby. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň.“ Z uvedeného výňatku nie je zrejmé či sa jedná o kalendárne alebo pracovné dni.

Pridať do košíka za 6 eur

Košík 

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Služba Daňová poradňa je platená služba, riadi sa
obchodnými podmienkami

Nenašli ste tému, ktorú ste hľadali? Napíšte nám, určite sa vám ozveme