Daňové priznanie k dani z príjmov - predĺženie lehoty

Daňovník, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia do troch kalendárnych mesiacov môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia, ktoré daňovník podá príslušnému správcovi dane. Oznámenie nemá predpísanú formu. Lehota sa môže predĺžiť až o 6 mesiacov. Oznámenie musí byť podané do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Táto možnosť sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii (ZDP,§42).

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>